Results of the general quiz conducted on September 18th 2016

Here are the results of the general quiz conducted by Dinesh Krithivasan.

Team 1 – Jayakanthan, Riyas Ahmed, Navneeth – 220

Team 2 – Prashanth, Venkat, Daivik, Shekar – 43

Team 3 – Anil, Narayanan, Keshav, Prasanna – 150

Team 4 – Mario, Abid, Ramachandran – 160

Team 5 – Shyam, Vijay Sarathy, Ramana, Neeraj – 160

Team 6 – Siddhanth, Nithish, Praneet – 90

Team 7 – K Gururag, Gopal Kidao, Srivatsan, Sai Ishwar – 55